job seekers
/
Job detail

Kế toán trưởng

cap N.A.TOPJOBS' CLIENT

Food Company

location Long An

post time Posted 66 months ago

1.Các trách nhiệm chính

Ø  Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán tài chính, thống kê và quyết toán theo đúng chuẩn  mực, qui định hiện hành và theo yêu cầu của Công ty;

Ø  Kiểm tra, chỉ đạo thu thập, xử lý thông tin, hoạch toán số liệu kế toán, bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán;

Ø  Thực hiện phân công công việc, đánh giá kết quả thực hiện công việc; hướng dẫnthi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành;lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho các nhân viên trực thuộc;

Ø  Soạn thảo, đề xuất các biểu mẫu, quy trình, quy chế  để quản lý và kiểm soát tốt nguồn thu, chi tiêu tài chính, đầu tư tài sản và sử dụng nguồn vốn, quỹ tiền mặt;

Ø  Rà soát đối chiếu và đôn đốc thu hồi công nợ;

Ø  Phối hợp với Ban giám đốc, giám đốc tài chính, phân tích, dự báo vàlập kế hoạch tài chính ngắn, trung, dài hạn;

Ø  Ký xác nhận các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và các tài liệu liên quan đến việc thanh toán;

Ø  Tham mưu cho Giám đốc tài chính trong công tác hoạch định chiến lược về tài chánh, phân tích tình hình tài chính của Công ty và kiểm soát ngân sách Công ty;

Ø  Báo cáo tình hình  thực hiện công tác kế toán cho Giám đốc tài chính và Ban Tổng Giám đốc theo yêu cầu;

Ø  Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin Công ty theo quy định;

Ø  Quan hệ với các ngành chức năng liên quan khi cần: Thuế, Sở kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chánh doanh nghiệp…vv.

Ø  Làm việc với kiểm toán độc lập trong việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

2. Yêu cầu đối với ứng viên

            Trình độ:                    đại học hoặc tương đương;

            Chuyên ngành:          tài chính, kế toán

            Chứng chỉ:                 chứng chỉ kế toán trưởng

Kinh nghiệm:             ≥ 05 năm làm kế toán, trong đó có ít nhất 03 năm đảm nhận vị trí tương đương;

                                    Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp cùng ngành nghề;

Am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

            Kỹ năng                      Trình bày, đàm phán, thuyết phục

Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán;

Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành tài chính/kế toán;

Khả năng làm việc độc lập;

 

Fields marked with a * are required.

 
Resume *
No Available Resume? Please click here to create.

apply job

Fiend

Resume *

referedfriend

company detail


100


Food ( Other )


Accounting / Auditing / Finance


Full Time


Long An


English


Staff


English


53/7 Nhieu Tu Str., Ward 7, Phu Nhuan Dist., HCMC, Vietnam


Ms. Nguyen Thi Lan Phuong


08 6292 6671 Ext: 103


phuong.lan.nguyen@natopjobs.com.vn recruitment@natopjobs.com.vn ltnhan@natopjobs.com.vn myha@natopjobs.com.vn